வளரும் முட்டைக்கோழிகளின் சராசரி உணவுத் தேவை

வயது (வாரங்களில்)
உணவுத் தேவை (கிராம் / கோழி / நாள்)
10 53.0
11 58.0
12 60
13 60
14 60
15 62
16 62
17 65
18 70
19 75
20 75
This entry was posted in கோழிக்குஞ்சு பராமரிப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*