வளரும் குஞ்சுகள் பராமரிப்பு

6 வார வயதிற்குப் பின் செயற்கை வெப்பமும் வெப்பக்கூடுகளையும் நீக்கி விடலாம். பயன்படாத குஞ்சுகளை நீக்கி விடவேண்டும். ஒரு குஞ்சுக்கு 0.095-0.19 மீ 2 என்ற அளவு இடவசதி இருக்கவேண்டும். 8 வார வயதில் இருந்து வளரும் கோழிகளுக்கு கலப்புத் தீவனம் அளிக்கவேண்டும். கலப்புத் தீவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய முக்கிய (பொருட்கள்) தீவனங்களாவன.

தீவனப் பொருட்கள் அளவு (சதவிகிதம்)
மஞ்சள் சோளம் 43
கடலைப்புண்ணாக்கு 8
எள்ளுப் புண்ணாக்கு 5
மீன் துகள் உப்பின்றி உலர்த்தப்பட்ட மீன் 6
அரிசி (பாலிஸ் செய்யப்பட்டது) 16
கோதுமைத் தவிடு 20
உப்பு 0.25
தாதுக் கலவை 1.75
மொத்தம் 100.00
This entry was posted in கோழிக்குஞ்சு பராமரிப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*