முட்டையிடும் கோழிக்குஞ்சுகளுக்கான கலப்புத் தீவனம்

முட்டையிடும் கோழிகளுக்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த அரைக்கப்பட்ட தானியங்களை உணவாகக் கொடுக்கவேண்டும்.

தீவனங்கள்
அளவு (சதவிகிதம்)
மஞ்சள் சோளம் 47
சோயாபீன் துகள் 12
எள்ளுப் புண்ணாக்கு 4
கடலைப் புண்ணாக்கு 6
This entry was posted in முட்டையிடும் கோழிகள். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*