கோழி வளர்ப்பு

பொதுவாக கோழி வளர்ப்பில் இரு வகை முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

  • கூண்டு முறை / கொட்டகை முறை
  • ஆழ்கூள முறை
This entry was posted in கோழி வளர்ப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*