குஞ்சு பொரிக்கத் தகுந்த சூழ்நிலை

வெப்பநிலை 1-18 நாட்கள்
19-21 நாட்கள்
37.5-37.8 டிகிரி செ
36.9-37.5 டிகிரி செ
ஈரப்பதம் 60 சதவிகிதம் 18 நாட்கள் வரை 70 சதவிகிதம் அதற்கு மேல்
திருப்பி வைத்தல் 18 நாட்கள் வரை ஒவ்வொரு 4 மணி நேரத்திற்கொரு முறை
காற்றோட்டம் 1-18 நாட்கள்
19-21 நாட்கள்
8 மாற்றம் / மணிக்கு
12 மாற்றம் / மணிக்கு
This entry was posted in இறைச்சிக்கோழி வளர்ப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*