ஒளி

சரியான ஒளி அளவு முட்டையிடும் கோழிகளுக்கு மிகவும் அவசியம். வளரும் கோழிகளுக்கு இல்லாவிட்டாலும் முட்டையிடும் வளர்ந்த கோழிகளுக்கு 22வது வாரத்திலிருந்து வாரத்திற்கு 15 நிமிடங்கள் என்று மொத்தம் 16 மணி நேரம் (செயற்கை மற்றும் இயற்கை ஒளி) ஒளிக்காலம் அளிக்கப்படவேண்டும். 6 மாதத்தில் முட்டையிடும் கோழிக்கு 17 மணி நேரம் ஒளியானது நாளொன்றுக்குத் தேவைப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் நாளொன்றுக்கு 17 மணி நேரம் ஒளி கோழிகளுக்குக் கட்டாயம் வழங்கப்படவேண்டும்.

This entry was posted in இறைச்சிக்கோழி வளர்ப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*