ஒளி

முட்டை உற்பத்திக்கென வளர்க்கப்படும் கோழிகளுக்கு இரவில் வெளிச்சம் தேவைப்படுவதில்லை.

This entry was posted in கோழிக்குஞ்சு பராமரிப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*