இறைச்சிக் கோழி வளர்ப்பின் பயன்கள்

  • முட்டைக்கோழி வளர்ப்பைவிட இறைச்சிக் கோழி வளர்ப்பிற்கான முதலீடு குறைவு.
  • வளர்ப்புக் காலம் 6-7 வாரங்கள் மட்டுமே.
  • அதிக அளவுக்  கோழிகளை ஒரே கொட்டகை அல்லது அறையில் வளர்க்க முடியும்.
  • இறைச்சிக் கோழிகளில் தீவனத்தை நல்ல இறைச்சியாக மாற்றும் திறன் அதிகம்.
  • குறைந்த முதலீட்டில் விரைவில் அதிக இலாபம்.
  • ஆட்டு இறைச்சியைக் காட்டிலும் கோழி இறைச்சி விலை மலிவாக இருப்பதால் அதன் தேவை அதிகமாக உள்ளது.
This entry was posted in கோழி இனங்கள். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*