இறைச்சிக் கோழித் தீவனக்கலவை

சேர்க்கும் பொருட்கள்
சேர்க்கவேண்டிய அளவு
ஆரம்பித்தல் (0-5 வாரங்களில்) முடிவில் (6-7 வாரங்களில்)
மஞ்சள் சோளம் 47.00 54.50
தீட்டப்பட்ட அரிசி 8.00 10.00
சோயாபீன் துகள் 17.50 14.00
கடலைப்புண்ணாக்கு 15.00 11.00
உப்பின்றி உலர்த்தப்பட்ட மீன் 10.00 8.00
தாதுக்களின் கலவை 2.00 2.00
உப்பு 0.50 0.50
மொத்தம் 100.00 100.00

இது தவிர வெளியில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் கலந்து விற்கும் வணிக ரீதியான கலப்புத் தீவனங்களையும் அளிக்கலாம்.

This entry was posted in இறைச்சிக்கோழி வளர்ப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*