இறைச்சிக் கோழிக்கான தடுப்பூசி அட்டவணை

வயது
நோய் தடுப்பூசி மருந்து செலுத்தும் வழி
0-5 நாட்கள் வெக்கை நோய் லசோட்டா (அ) எப் தடுப்பு மருந்து கண் / மூக்கு
10-14 நாட்கள் குடல் அழற்சி நோய் (IBD) ஐபிடி (உயிர்) குடிதண்ணீர்
24-28 நாட்கள் குடல் அழற்சி நோய் ஐபிடி (உயிர்) குடிதண்ணீர்
This entry was posted in இறைச்சிக்கோழி வளர்ப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*