இந்தியாவில் வளர்க்கப்படும் பிற இறைச்சிக் கோழிகள்

இனங்கள்
6வது வாரத்தில் உடல் எடை (கிராமில்) 7வது வாரத்தில் உடல் எடை (கிராமில்) உணவை மாற்றும் தன்மை வாழ்திறன் (சதவீதம்)
எல்ஏ 77 1300 1600 2.3 98-99
காரிபிரோ 91 1650 2100 1.94-2.2 97-98
காரிபிரோ (பலநிறம் கலந்தது) 1600 2000 1.9-2.1 97-98
காரிபிரோ நேக்டு நெக் 1650 2000 1.9-2.0 97-98
வார்னா 1800 1800 2.1-2.25 97
This entry was posted in கோழி இனங்கள். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*